ALGEMENE VOORWAARDEN | IedereenYoga.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor Hotel Hungaria BVBA, VE-numme 2.177.148.766, Radioweg 18, 3020 Herent, eigenaar van Iedereenyoga.com.

 

TOEGANG EN INHOUD

 1. Door naar Iedereenyoga.com te surfen of gebruik te maken van de verstrekte informatie heb je kennis genomen van de voorwaarden en bepalingen die hierna vermeld worden in de 'Algemene Voorwaarden'. Door het meedelen van je persoonlijke gegevens (noodzakelijk voor de toegang tot video's en blogartikels) verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. Met het verstrekken van deze gegevens bevestig je eveneens het vermoeden dat je handelsbekwaam bent en de bevoegdheid hebt deze overeenkomst te sluiten.
 2. Na betaling van de toegangsprijs zal de gebruiker toegang krijgen tot dit deel van de website waar video's en blogposts meer informatie geven over yoga en meditatie. De gebruiker kan zich niet beroepen op eventuele teruggave van de aankoopprijs, tenzij voor de wettelijk voorziene diensten en termijnen. De reden hiervoor is dat de aankooprijs de toegang inhoudt tot de website en deze direct toegankelijk is na betaling. 
 3. Iedereen Yoga behoudt zich het recht om de inhoud en de vorm van de website op elk moment te wijzigen, rekening houdende met het aanbod en de vraag naar video's en blogposts.
 4. Wanneer de omstandigheden ertoe leiden de website Iedereen Yoga stop te zetten, dan worden degenen die zich hebben ingeschreven hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt ook op de website de boodschap verspreid dat de website zal worden stopgezet met het in acht nemen van een termijn van drie maanden. Bij het beëindigen van de website zal de mogelijkheid aangeboden worden, aan alle personen die een toegang betaald hebben tot de website, om video's en/of content te downloaden voor eigen gebruik, eveneens voor de periode van drie maanden.
 5. Iedereen Yoga behoudt zich het recht om posts van gebruikers te weigeren als de inhoud niet strookt met onze filosofie of aanvallend zou zijn ten opzichte van anderen.
 6. De website Iedereen Yoga bevat uitsluitend informatie met betrekking tot producten van derden. Iedereen Yoga geeft geen garantie naar de nauwkeurigheid en actualiteit van deze door derden verstrekte informatie. De verantwoordelijkheid rond het bezoek en de inhoud van de websites van derden waarnaar verwezen wordt is voor rekening van de gebruiker. Deze toepassingen van derden hebben mogelijks hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleidslijnen. Jouw gebruik van deze toepassingen van derden valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacybeleidslijnen.
 7. In toepassing van art. VI 53 13° van het Wetboek Economisch Recht is er geen herroepingsrecht in geval van de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd en waar de consument zijn uitdrukkelijke toestemming heeft voor gegeven. 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. We willen de gebruikers erop wijzen dat yoga/meditatie een fysieke en mentale inspanning van het lichaam inhoudt. Bij vragen hierover, gelieve dit preventief met je arts te bespreken. Iedereen Yoga kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die het gevolg zou zijn van het bekijken van de video's en het uitvoeren van de getoonde oefeningen. Verder verstrekt de website Iedereen Yoga geen medisch advies.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De informatie, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan Hotel Hungaria bvba of derden. Je dient je te onthouden van elke inbreuk op deze rechten. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Hotel Hungaria bvba, mag deze informatie en dit materiaal niet worden verspreid, gereproduceerd, verkocht of overgedragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.
 2. De merknaam ‘Iedereen Yoga’ en de bijhorende logo’s en afbeeldingen zijn wettelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Hotel Hungaria gebruikt worden.
 3. We werken volgens het streamingmodel waarbij de video’s en content beschikbaar zijn op de website en niet mogen gekopieerd worden. De informatie en de video’s zijn steeds toegankelijk op de website zolang deze niet is stopgezet.
 4. Het gebruik van robots, spiders en offline readers op de website is verboden, tenzij met goedkeuring of voor een redelijk gebruik, zoals zoekmachines.

PRIVACY

 1. Iedereen Yoga doet haar best om de veiligheid op de website te bewaren, dit in overeenstemming met de actuele stand van de technologie. Deze verbintenis is echter een inspanningsverbintenis. Daarnaast moedigen we de gebruiker aan om zelf veilig om te springen met gebruikersnamen en wachtwoorden en deze niet te delen met derden. Verder maakt de website gebruik van cookies om je gebruiksgemak te verhogen. Lees er hier meer over.

BETALINGSWIJZEN

 1. Alle betalingen lopen via het online betalingsplatform Adyen. Er worden voor het gebruik van dit betalingsplatform geen extra kosten aan de gebruiker voorgelegd. Zodra de betaling correct is afgehandeld, zal de gebruiker toegang krijgen tot het betalende deel van de website.
 2. Op terugbetalings- of tegoedvragen wordt in geen enkel geval ingegaan.
 3. Wijziging in prijs & formule: Hotel Hungaria is vrij om abonnementsformules en prijzen naar eigen inzicht te wijzigen. De toepassing ervan wordt pas ingevoerd na kennisgeving aan haar leden. Hotel Hungaria staat zich toe het gebruik van de service tijdelijk of definitief te beëindigen als deze gebruikersvoorwaarden niet nageleefd of gerespecteerd worden, als de gebruikersvoorwaarden geschonden worden of als Hotel Hungaria op illegale of frauduleuze wijze wordt gebruikt.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van een of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan.
 2. Elk geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van de huidige website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Leuven. Enkel het Belgische recht is van toepassing.